CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Włókniarz nie wystartuje w PLŻ2!

Sprawdził się najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Stowarzyszenie CKM Włókniarz Częstochowa nie wystartuje w nadchodzących rozgrywkach Polskiej 2. Ligi Żużlowej! O wygaśnięciu przyznanej w grudniu ubiegłego roku licencji warunkowej poinformował w piątek na łamach swojej strony internetowej Polski Związek Motorowy.

Jednocześnie poinformowano, że rozwiązaniu uległy wszystkie kontrakty jakie w ostatnich tygodniach częstochowski klub podpisywał z żużlowcami.

Treść komunikatu PZM:

Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II Ligi żużlowej   Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej: „Zespołem”) działając na podstawie § 4 ust 3 in fine w zw. z § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej (zwanego dalej „Regulaminem”) stwierdza niewykonanie przez Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej przyznanej klubowi na podstawie decyzji Zespołu w dniu 17 grudnia 2014r.

Licencja warunkowa przyznana została pod warunkiem  spełnienia szczegółowych wymogów, w tym ustalenia warunków porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, które zawarte miało zostać pomiędzy Stowarzyszeniem Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” a Polskim Związkiem Motorowym w sprawie spłaty należności wobec zawodników do dnia 31 grudnia 2014r.  W dniu 31 grudnia 2014r. zawarte zostało przedmiotowe porozumienie, w którym w szczególności wskazano, że  z uwagi na dostarczenie PZM pisma Częstochowskiego Klubu Motocyklowego „Włókniarz” S.A. w zakresie zobowiązania do spłaty zawodników klubu za sezon 2014 – Polski Związek Motorowy uznaje, że zawarte porozumienie czyni zadość wymogom określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu, a co za tym idzie możliwe jest na jego podstawie przyznanie licencji warunkowej.

Pismem z dnia 3 lutego 2015r. Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” S.A. poinformował, że względem spółki prowadzone jest postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz, że spółka nie prowadzi w tej chwili działalności gospodarczej, a terminowa spłata należności, a zatem również realizacja postanowień licencji warunkowej wynikająca z porozumienia z dnia 31 grudnia 2014r. stała się niemożliwa.

Powyższe poskutkowało złożeniem przez PZM  Stowarzyszeniu Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” oświadczenia o wypowiedzeniu zawartego porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. W efekcie  porozumienie, na którym miało opierać się udzielenie licencji w/w klubowi stało się nie tylko niewykonalne, ale również uległo rozwiązaniu.

Stosownie do treści § 15 ust. 13 Regulaminu z chwilą stwierdzenia przez Zespół niewykonania przez Klub postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej – licencja wygasa.